Logo RSS
دانلود و آموزش رایگان نرم افزار های کامپیوتر و اینتر نت و گوشی

دانلود و آموزش رایگان

چهارشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۹
شهادت اما محمد باقر( ع )  شکافنده و مرزبان علوم نبوی بر دوستداران علم و اندیشه تسلیت باد:

چیزی  با چیزی نیامیخته است که بهتر از حلم با علم باشد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص(172)

کار تابع indirect اینست که محتویات درونش را که یک آدرس است به تابع بعدی انتقال می دهد تا محتویات ادرس مذکور را نمایش دهد.درحقیقت به صورت غیر مستقیم مقدار یک سلول را انتقال می دهد.

مثلا فرض کنید در سلول g5 نشانی سلول a1 را نوشته اید، حال اگر در یک سلول دیگر فرمول زیر را بنویسید آن سلول محتویات a1 را نشان می دهد:

 

=indirect(g5)                                                        

به تصویر زیر دقت کنید 

 

حل یک مثال با این تابع : محدود های از اعداد را در ستون a تا c داریم و می خواهیم با تغییر اعداد سطر محدوده جمع نیز تغییر کند . فرمول :

=SUM(INDIRECT("a"&G2&":c"&I2))

را می نویسیم تا تابع indirect  سطر 2 تا 10 را در ستون های a تا c به تابع جمع ارسال کند.

 دسته بندی : توابع اکسل


نویسنده: علیرضا
چهارشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۹
این فایل را از اینجا دانلود کنید و سپس تمرین های زیر را حل کنید : ( فایل فشرده شده است )

۱- بیشترین دریافتی های رضا در جدول شماره یک در نیمه اول سال ۸۲ چقدر است؟

۲- جمع تعداد چکش خریداری شده و فروخته شده در جدول شماره دو چقدر است ؟

۳- میانگین مبلغ فروش پاکن توسط فروشگاه کوچولو چقدر است ؟

 

تمرین های فوق از روش subtotal حل شوند  .


دسته بندی : توابع اکسل


نویسنده: علیرضا

یکی از مزایای صفحه گسترده ی اکسل ، قابلیت تبدیل واحدهای اندازه گیری به یکدیگر است ، که در ساختار رشته های مهندسی بسیار پرکاربرد است .

تابع قدرتمند  convert  واحدهای ۱۰ گروه اندازه گیری را به یکدیگر تبدیل می کند. این گروه ها عبارتند از :

1- وزن و حجم

2- مسافت

3- زمان

4- فشار

5- نیرو

6- انرژی

7- توان

۸- جاذبه

۹- دما

۱۰- حجم مایعات

شکل این تابع به صورت زیر است :

=convert( واحد نهایی ; واحد اولیه ; مقدار )

مقدار مورد نظر را وارد کرده , واحد ها را با علامت گیوه و به ترتیب وارد می کنیم تا اکسل مقدار داده شده را از واحد اولیه بهواحد نهایی تبدیل کند.

مثال : فرض کنید می خواهیم بدانیم یک گرم چند پوند است ؟

به جدول راهنمای تابع نگاه کنید ، علامت اختصاری گرم   "g"  و پوند "lbm"  است . این نکته مهم است که علامت های اختصاری انحصارا باید شبیه آنچه در راهنما ذکر شده است در تابع نوشته شوند ( کوچک و بزرگ بودن مهم است )

=convert(1;"g";"lbm") = 0.002205

 

  • microsoft excel help
CONVERT
 
Converts a number from one measurement system to another. For example, CONVERT can translate a table of distances in miles to a table of distances in kilometers.

Syntax

CONVERT(number,from_unit,to_unit)

Number   is the value in from_units to convert.

From_unit   is the units for number.

To_unit   is the units for the result. CONVERT accepts the following text values (in quotation marks) for from_unit and to_unit.

1-Weight and mass From_unit or to_unit
Gram "g"
Slug "sg"
Pound mass (avoirdupois) "lbm"
U (atomic mass unit) "u"
Ounce mass (avoirdupois) "ozm"

2-Distance From_unit or to_unit
Meter "m"
Statute mile "mi"
Nautical mile "Nmi"
Inch "in"
Foot "ft"
Yard "yd"
Angstrom "ang"
Pica (1/72 in.) "Pica"

3-Time From_unit or to_unit
Year "yr"
Day "day"
Hour "hr"
Minute "mn"
Second "sec"

4-Pressure From_unit or to_unit
Pascal "Pa" (or "p")
Atmosphere "atm" (or "at")
mm of Mercury "mmHg"

5-Force From_unit or to_unit
Newton "N"
Dyne "dyn" (or "dy")
Pound force "lbf"

6-Energy From_unit or to_unit
Joule "J"
Erg "e"
Thermodynamic calorie "c"
IT calorie "cal"
Electron volt "eV" (or "ev")
Horsepower-hour "HPh" (or "hh")
Watt-hour "Wh" (or "wh")
Foot-pound "flb"
BTU "BTU" (or "btu")

7-Power From_unit or to_unit
Horsepower "HP" (or "h")
Watt "W" (or "w")

8-Magnetism From_unit or to_unit
Tesla "T"
Gauss "ga"

9-Temperature From_unit or to_unit
Degree Celsius "C" (or "cel")
Degree Fahrenheit "F" (or "fah")
Kelvin "K" (or "kel")

10-Liquid measure From_unit or to_unit
Teaspoon "tsp"
Tablespoon "tbs"
Fluid ounce "oz"
Cup "cup"
U.S. pint "pt" (or "us_pt")
U.K. pint "uk_pt"
Quart "qt"
Gallon "gal"
Liter "l" (or "lt")

The following abbreviated unit prefixes can be prepended to any metric from_unit or to_unit.

Prefix Multiplier Abbreviation
exa 1E+18 "E"
peta 1E+15 "P"
tera 1E+12 "T"
giga 1E+09 "G"
mega 1E+06 "M"
kilo 1E+03 "k"
hecto 1E+02 "h"
dekao 1E+01 "e"
deci 1E-01 "d"
centi 1E-02 "c"
milli 1E-03 "m"
micro 1E-06 "u"
nano 1E-09 "n"
pico 1E-12 "p"
femto 1E-15 "f"
atto 1E-18 "a"

Remarks

  • If the input data types are incorrect, CONVERT returns the #VALUE! error value.
  • If the unit does not exist, CONVERT returns the #N/A error value.
  • If the unit does not support an abbreviated unit prefix, CONVERT returns the #N/A error value.
  • If the units are in different groups, CONVERT returns the #N/A error value.
  • Unit names and prefixes are case-sensitive.

Example

The example may be easier to understand if you copy it to a blank worksheet.

 

 
1
2
3
4
5
A B
Formula Description (Result)
=CONVERT(1.0, "lbm", "kg") Converts 1 pound mass to kilograms (0.453592)
=CONVERT(68, "F", "C") Converts 68 degrees Fahrenheit to Celsius (20)
=CONVERT(2.5, "ft", "sec") Data types are not the same so an error is returned (#N/A)
=CONVERT(CONVERT(100,"ft","m"),"ft","m") Converts 100 square feet into square meters (9.290304).

angstrom to yard calorie to volt celsius celsius to fahrenheit change from one pressure to another conversion tables conversion units convert convert celsius to fahrenheit convert distances convert energy measurements convert foot to inch convert from one time to another convert function convert gallons to liters convert KM to miles convert liquid measures convert minutes to seconds convert to a date convert to metric convert to other language convert to string convert weight and mass CONVERT WORKSHEET FUNCTION convert years to days date conversion dyne to pound force feet to meters fluid ounce to cup foot-pound to btu force conversion gallon to liter grams to ounce horsepower to watt hour to minute inch to foot inches to feet joule to erg kelvin to celsius kilometers to miles length units magnetism conversion meter to mile meter to pica metric conversion metric to English metric to english conversions METRIC TO IMPERIAL metric units newton to dyne pascal to atmosphere pascal to mm of mercury pint to quart pound to atomic mass unit teaspoon to tablespoon temperature equivalents tesla to gauss volume metric conversions what function can I use to convert from one unit of measure to another? xl

 دسته بندی : توابع اکسل


نویسنده: علیرضا
تمرین - فرض کنید درون ستون B  اعدادی داریم که می خواهیم به صورت خودکار در ستون C  مرتب شوند.

 


 

حل - ابتدا ستون A را به جدول اضافه کنید تا رتبه هر عدد در آن نوشته شود . حال از تابع large برای مرتب سازی بر اساس رتبه ها استفاده کرده آنها را مرتب می کنیم .

در مورد تابع large  باید گفت که این تابع مجموعه ای از اعداد را از کاربر گرفته و سپس kامین عدد بزرگ آنرا نمایش می دهد.

شکل تابع :

                        =large( کاامین عنصر، مجموعه )

نکته مهم دیگر اینست که باید تمام مجموعه به صورت مطلق آدرس دهی شده باشد.دسته بندی : توابع اکسل


نویسنده: علیرضا
چهارشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۹
برخی از توابع اکسل در میان توابع تعریف شده ظاهر نمی شوند .از جمله ی این توابع ؛ تابع زیبای

datedif  است که دو تاریخ را از کاربر گرفته و تفاوت های آنرا بر حسب روز ؛ ماه و سال نمایش می دهد.

=datedif(  شاخص ; تاریخ بزرگتر ;تاریخ کوچکتر)

توجه کنید که هنگام تایپ این تابع ،راهنما برروی صفحه نمایش ظاهر نمی شود و کاربر باید نام تابع را به درستی تایپ کند

شاخص ها :

  •  "Y": سال
  • "M" : ماه
  • "D" : روز

بین دو تاریخ را نشان می دهند

منبع : کتاب ترفند های اکسل - محمد حسن مهدویدسته بندی : توابع اکسل


نویسنده: علیرضا
چهارشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۹
برای تبدیل حالت قرار گرفتن داده ها از افقی به عمودی یا برعکس دو روش را پیشنهاد می کنم:

۱- استفاده از paste special گزینه ی transpose. برای استفاده کافی است داده ها را کپی کرده و سپس بجای paste از paste special استفاده کنیم :

 

2- استفاده از تابع آرایه ای transpose . توجه داشته باشیم که برای اجرای این تابع الزاما باید کلید های

ctrl+shift+enter  را با هم فشار دهید.دسته بندی : توابع اکسل


نویسنده: علیرضا
چهارشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۹
برخی اوقات کاربران لیست هایی را تحویل می گیرند که از لحاظ کیفیت ورود داده در سطح پایینی قرار دارند و تحلیلگر باید زمان زیادی را برای تصحیح این لیست ها زمان صرف کند . یکی از موارد خطا در اینگونه لیست ها ورود یک داده به شکل های مختلف است . به طور مثال نام  "علی توضیح" ممکن است با فاصله های مختلف در اطرافش نوشته شود : " علی  توضیح " یا "علی    توضیح" یا ... اینگونه ورود داده آنالیز لیست ها را خطا و اشتباه همراه می کند . لذا کاربر باید ابتدا داده های واحد را یکسان سازی کرده سپس آنالیز را آغاز کند .

یکی از بهترین توابعی که اکسل در اختیار کاربرانش قرار داده , تابع trim  است . این تابع فواصل اضافی بین کلمات را حذف می کند . فواصل مجاز تنها بین هر کلمه یک space  است .

=trim(" ali  tozih  ")       =>   ali tozihدسته بندی : توابع اکسل


نویسنده: علیرضا
چهارشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۹
با استفاده از توابع روند سازی ساختاری طراحی کنید که یک عدد حداکثر ۹ رقمی را رقم به رقم جدا کرده زیر هم قرار دهد

 در ضمن این ساختار با استفاده از دو تابع متنی left , right نیز قابل طراحی می باشند.


دسته بندی : توابع اکسل


نویسنده: علیرضا
آخرین مطالب
» ( چهارشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۱ )
» همه چیز در باره ی Dr.Watson ( یکشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۰ )
» نصب مودم در لينوكس ( یکشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۰ )
» نصب اتوماتیک و بدون دردسر ویندوز XP ( یکشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۰ )
» نصب اتوماتیک و بدون دردسر ویندوز XP ( یکشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۰ )
» مفهوم بيت و بايت ( یکشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۰ )
» مشکل Task Manager ( یکشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۰ )
» ساخت Setup به وسیله ویندوز XP ( یکشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۰ )
» رفع مشكل مودم هايDSLاز نوع USB در ويندوز XP ( یکشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۰ )
» توضیج کامل رجیستری ( یکشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۰ )
» پاک کردن پسورد BIOS کامپیوتر ( یکشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۰ )
» از قلب ویندوز خود نسخه ی پشتیبان تهیه کنید! ( یکشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۰ )
موضوعات
لینکستان
درباره ما

دانلود و آموزش رایگان نرم افزار های کامپیوتر و اینتر نت و گوشی
علیرضا
سلام دوست عزیز
به وبلاگ من خوش امددید!

دوستان عزيز لطف شماروميرسونه بعدازهرمطلبي نظرات خودتون رو ارسال کنید
تاوبلاگم به هرآن چه كه شما انتظارش رو داريد تغيير پيداكنه
ممنونم.

مدیریت:علیرضادر ضمن برای لینک کردن نظر بزار لینکت میکنم!
ایمیل : alirezza9648@yahoo.com